Bestuur, informatie, nieuws en contact.

Willem Wobben, Voorzitter.

0651-157464 w.wobben@online.nl

Roel Broekman, secretaris.

0631-249274 roel.l.broekman@gmail.com

Herbert Mooij, Penningmeester

0610-896905 hm.mooij@kpnmail.nl

Ruben Speksnijder,

Algemeen bestuurslid, coördinator, Bestrijding Aziatische Hoornaar.

0622- 425400 ruspek@gmail.com

 

Jan Willem Benning, algemeen bestuurslid.

0522-481624 jwbenning@home.nl

Algemene verordening gegevensbescherming.

Als bestuur van de bijenhoudersvereniging Ruinen en omstreken zijn wij ons ervan bewust dat wetgeving persoonsgegevens is veranderd en dat dat consequenties voor onze vereniging heeft.

De gegevens van u waarover wij over beschikken zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en – indien u internet heeft –  uw emailadres als u dat heeft doorgegeven. Tevens beschikken wij over de datum waarop u lid van de NBV bent geworden. De secretaris heeft een fysiek overzicht  van deze gegevens. Deze worden verwijderd wanneer u geen lid meer bent. Uw mailadres wordt door het bestuur gebruikt voor allerlei mededelingen en een maandelijkse nieuwsbrief. De mail wordt altijd in de BCC verzonden zodat mailadressen niet in handen komen van derden die u mailtjes zouden kunnen sturen welke niets met onze vereniging te maken hebben.

Alle bovengenoemde gegevens zijn niet online te vinden.

Als vereniging zijn wij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. We zijn  verplicht een eventueel data lek te melden, hetgeen het geval is bij verlies of diefstal van  de laptop. Er wordt dan aangifte gedaan bij de Autoriteit persoonsgegevens. De secretaris heeft de pc beveiligd met een antivirus en data lek systeem.

Wij hebben alle leden gemaild met de vraag of wij het mailadres mogen gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, notulen, Nieuwsbrief etc. Indien men hier bezwaar tegen heeft dient men dat schriftelijk bij de  secretaris te melden die er dan zorg voor draagt dat het mailadres wordt verwijderd uit het bestand. U ontvangt dan uiteraard geen mail meer omdat het mailadres verwijderd is.

Wat betreft onze infogids en website: in de infogids welke jaarlijks op de jaarvergadering wordt verspreid hebben we een ledenlijst met de namen, adressen, woonplaats, telefoonnummer en mailadres opgenomen. Wij vinden dat het belangrijk is dat u weet bij wie u eventueel terecht kunt met vragen over de bijen en bijenhouden. Als u niet weet wie er lid is van onze vereniging denken wij dat eventuele contacten onderhouden onmogelijk worden en zijn wij als vereniging anoniem, onderlinge contacten leggen is een stuk lastiger.

Op de website van de vereniging zal met de nieuwe regels rekening gehouden worden.

Uit journalistiek oogpunt kun je er als vereniging  voor kiezen foto’s van evenementen waar ook herkenbare mensen op staan te publiceren. Dit naar aanleiding van een artikel van de jurist van ICTRecht. Toch zullen wij op een evenement of vergadering u er even aan herinneren dat er een foto gemaakt wordt zodat u eventueel uw snor kunt drukken. Bij het maken van close-up foto’s van kinderen die b.v. geïnteresseerd kijken naar de bijen in de bijenstal of de voorlichtingskar is het verstandig de ouders even te vragen of zij hiermee akkoord gaan.

Het bestuur.