Bestuur, informatie, nieuws en contact.

Willem Wobben, Voorzitter.

0651-157464 w.wobben@online.nl

Roel Broekman, secretaris.

0522-451290 roel.l.broekman@gmail.com

Elly van Zanten, Penningmeester

0522-471691 info@plaggenhut.nl

Algemeen bestuurslid (biodiversiteit)

Job de Jonge 0653-157 244 jobdejonge@gmail.com

Coördinator Ziektebestrijding en ziektemeldingen.

 

Jan Willem Benning, algemeen bestuurslid.

0522-481624 jwbenning@home.nl

Jaarvergadering 22 oktober 2021

Na een jaar overgeslagen te hebben(u weet inmiddels wel waarom!) was er de 110e jaarvergadering (nou ja min een dan) van onze afdeling Ruinen e.o.

Na de standaard verslagen en procedures behorende bij een jaarvergadering, werden er liefst 6 leden gehuldigd voor resp. 50 – 40 en 25 jaar lidmaatschap van (voorheen)VBBN nu NBV.

V.r.n.l. Sake Gerritsen 25j, Bertus Mos 25j, Koop Kreulen 50j, Albert de Boer 25j, Jan Elslo 40j, Gerard Vos 40j.

Afwezige jubilarissen (wegens omstandigheden) zijn Ap Rutges 50 jaar, Jan van der Linde 40 jaar en Berend Kronenberg 25 jaar lid van VBBN – NBV.

Na de huldiging werd een presentatie gegeven over honingkwaliteit, het testen en analyseren ervan, waar na de presentatie de ingezonden potten en batches honing aan de inzenders werd teruggegeven. Met een certificaat van de meetresultaten. De gemiddelde uitslag was positief, ofwel die imkers konden trots zijn op hun geoogst product. Aan de NBV afgevaardigde werd gevraagd om vanuit de NBV de regie te nemen om consument, afnemer en gebruiker van honing van de Nederlandse imker beter te promoten en voor te lichten. Daar is een zeer groot gebrek aan kennis. Het antwoord daarop was wat vaag, dus we zullen als imkers zelf ons product beter moeten promoten. Een zware opgave? nee een uitdaging!

22 april 2022 mocht het bestuur nog een jubilaris in het “zonnetje” zetten. En wel Henk Pries die 55 jaar lid is van VBBN/NBV. De derde generatie van bijenhouders/imkers, de middelste want zijn zoon en kleinzoon zijn inmiddels ook “besmet” met het imkeren. Zoon Frens is inmiddels “Bijenambassadeur” en kleinzoon volgt de basiscursus Imkeren.

6 generaties Familie Pries met hieronder de trotse Henk met zijn echtgenote en medaille.

Algemene verordening gegevensbescherming.

Als bestuur van de bijenhoudersvereniging Ruinen en omstreken zijn wij ons ervan bewust dat wetgeving persoonsgegevens is veranderd en dat dat consequenties voor onze vereniging heeft.

De gegevens van u waarover wij over beschikken zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en – indien u internet heeft –  uw emailadres als u dat heeft doorgegeven. Tevens beschikken wij over de datum waarop u lid van de NBV bent geworden. De secretaris heeft een fysiek overzicht  van deze gegevens. Deze worden verwijderd wanneer u geen lid meer bent. Uw mailadres wordt door het bestuur gebruikt voor allerlei mededelingen en een maandelijkse nieuwsbrief. De mail wordt altijd in de BCC verzonden zodat mailadressen niet in handen komen van derden die u mailtjes zouden kunnen sturen welke niets met onze vereniging te maken hebben.

Alle bovengenoemde gegevens zijn niet online te vinden.

Als vereniging zijn wij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. We zijn  verplicht een eventueel data lek te melden, hetgeen het geval is bij verlies of diefstal van  de laptop. Er wordt dan aangifte gedaan bij de Autoriteit persoonsgegevens. De secretaris heeft de pc beveiligd met een antivirus en data lek systeem.

Wij hebben alle leden gemaild met de vraag of wij het mailadres mogen gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, notulen, Nieuwsbrief etc. Indien men hier bezwaar tegen heeft dient men dat schriftelijk bij de  secretaris te melden die er dan zorg voor draagt dat het mailadres wordt verwijderd uit het bestand. U ontvangt dan uiteraard geen mail meer omdat het mailadres verwijderd is.

Wat betreft onze infogids en website: in de infogids welke jaarlijks op de jaarvergadering wordt verspreid hebben we een ledenlijst met de namen, adressen, woonplaats, telefoonnummer en mailadres opgenomen. Wij vinden dat het belangrijk is dat u weet bij wie u eventueel terecht kunt met vragen over de bijen en bijenhouden. Als u niet weet wie er lid is van onze vereniging denken wij dat eventuele contacten onderhouden onmogelijk worden en zijn wij als vereniging anoniem, onderlinge contacten leggen is een stuk lastiger.

Op de website van de vereniging zal met de nieuwe regels rekening gehouden worden.

Uit journalistiek oogpunt kun je er als vereniging  voor kiezen foto’s van evenementen waar ook herkenbare mensen op staan te publiceren. Dit naar aanleiding van een artikel van de jurist van ICTRecht. Toch zullen wij op een evenement of vergadering u er even aan herinneren dat er een foto gemaakt wordt zodat u eventueel uw snor kunt drukken. Bij het maken van close-up foto’s van kinderen die b.v. geïnteresseerd kijken naar de bijen in de bijenstal of de voorlichtingskar is het verstandig de ouders even te vragen of zij hiermee akkoord gaan.

Het bestuur.